07/17/2019
Sử Mặc: nằm mộng thấy làm thơ vần ồn

 

 Tranh Cấm – Thanh Châu

                                     

 

                                     hồ chơn nhơn thấu hiểu ngữ vựng ta bà

                                                  gởi cvk, vht

 

cồn

 

buốt xoáy nơi cồn lỡ

bá thở đụng cồn linh

lỉnh kỉnh mang cồn lợ

lơ phơ mộng cồn lành

 

 

 

đồn

 

đồn lính rợp bóng cờ bay

đồn lâm kiểm lục đông tây đốn lùng

đồn lèo ở phía đầu thung

lũng ù ù gió đồn long hớt nhào

 

 

 

hồn

 

hồn lạp ngưng đi

hồn lì trở chứng

hồn lứng đâm liều

hồn liêu vạn dặm

 

 

 

chồn

 

chồn lâu thì xáp-lá-cà

chồn là cũng đặng dăm ba sự đời

chồn lòi chẳng biết đâu nơi

chồn lơi, ừ nhể.  tơi bời lá hoa

 

Sử Mặc

hết tháng.  tàn năm chết ló