01/18/2021
Hoàng Xuân Sơn: K h Ú c O a n H s Ầ u

 

 

 

NGÀN THU VĨNH BIỆT LỆ THU

{Thương tiếc một tiếng hát “bâng khuâng hàng phố”}

 

Chiêm về khi mạ bay lên

Ôi con nước mặn đã lền ao sân

Từ mưa túy lục an phần

Trăm năm dễ có một lần chia tay

Bóng nằm khi ngọ lắt lay

Còn si vọng tiếng ve gầy kêu không

Xin cho thu đẹp nao lòng

Mùa chim góp nhạc đầu sông dụy hà*

Mai này đường lạnh oanh ca

Phiến mây còn óng lụa là âm hư

 

hoàngxuânsơn

hxs@16.jan.21

 

*xin cho chim góp nhạc về trời , Trịnh Công Sơn

 

Nghe Lệ Thu hát Xin Cho Tôi của Trịnh Công Sơn :

https://www.youtube.com/watch?v=6uqAOo4wafg&feature=share&fbclid=IwAR2tcuAFoMUb4PnmokXlns_Q9SMT-kaRIK2ZJ-x5q52Os-QGwdHvkWyFYdE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021