01/28/2021
Hoàng Xuân Sơn: Nhăn

clip_image002

nếp nhăn là nếp nhăn nào

nhăn gấp nếp áo

nhăn bào xương da

nếp nhăn nguời

giờ

của ta

nếp còn sống sượng

câu ca

xướng

đời

 

h o à n g x u â n s ơ n

14 jan. 2021

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021