T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: T H Ă M   T H Ẳ M

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Dốc Lết – hình, internet

Tôi cho em một chút nhiệt lượng của sóng

để khi úp mặt nghe đời

những lượn tóc giả vờ

xanh biển

.

em hãy là cát

ấm như môi rịn

mùi margarita theo lòa những dấu chân

dung tưởng

.

hãy ngời xa

một cánh âu

trắng lời kim nhũ

.

mặn lên cồn đá thẫm

tôi cho em tà duơng màu hỏa diệm

và núi

và những dốc triền thăm thẳm

.

h o à n g  x u â n  s ơ n

6 Aug. 2022

©T.Vấn 2022