T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: VẾT NỨT HUYỀN HỒ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Tranh: Gabriel Glaiman

Giọng rền.              hú

vẽ, lang thang

giọng bươi lên những non ngàn

quạnh mông

lắng yên nghe mỏi giọng đồng

thở kèn không đáy

rục bông quỳ vàng

qua sông, bết

một giọng khàn

giọng về tẻ bấy sang ngang

bội tình

giọng buồn

đớ nhịp phách               linh

tình đau nhọn mũi

hồn đinh tán

lìa

giọng mê man

                              giọng đầm đìa

rót âm vào cả đường chia  

lục

huyền

h o à n g   x u â n   s ơ n

©T.Vấn 2022