T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tạp Chí Đọc Và Viết Số 12

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Tạp Chí Đọc Và Viết Số 12
Phát hàng Tháng 10 năm 2022
Tạp chí duy nhất dịch thuật
văn học nghệ thuật thế giới

MỤC LỤC Số 12

1- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới. 04

2- Sharif Almusa:  Thi Sĩ Thế Giới. 18

3- Mục Thường Trực: Nhà văn viết về viết văn.

– Anne Bernays. 25

– Saul Bellow. 31

– Elizabeth Gilbert. 39

4- Truyện Ngắn Thế Giới.

     Chimamanda Ngozi Adichie

5- Armando Valladares. Thi Sĩ Thế Giới

6- Khách Mời: Thận Nhiên. 80

    – Tau Chửi. Nhận Định Văn Học.

    – Những Ý Nghĩ Rời Về Tính Bất Khả Đoán

      Trong Thơ

7- Truyện Chớp Ngoại Quốc.

    – Kate Zambreno. 91

    – Diane Williams. 94

8- Ý Nghĩa Hình Chụp Gia Đình. 96

9-  Metamodernism. Greg Demer. 106   

10- Giới thiệu sách:

    Brief Answers to The Big Questions, 122

    Stephen Hawking.

    Ngu Yên dịch từng kỳ:

    Có Nên Chinh Phục Không Gian?

Những số báo chờ người đọc.

Số 11 Tháng Tám Năm 2022 (Chủ đề: Nhà văn viết về viết văn)

https://www.academia.edu/83495523/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 10 Tháng Sáu Năm 2022 (Chủ đề: Nhà văn viết về viết văn)

https://www.academia.edu/79570947/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 9 Tháng Tư Năm 2022 (Chủ đề: Nhà văn viết về viết văn)

https://www.academia.edu/74480125/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 8 Tháng Hai Năm 2022 (Chủ đề: Thi ca thế giới.)

https://www.academia.edu/70617421/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 07 Tháng 12, 2021

https://www.academia.edu/62201856/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 06 Tháng 11, 2021

https://www.academia.edu/59974932/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 05 Tháng 10, 2021

https://www.academia.edu/53254697/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 04 Tháng 9, 2021

https://www.academia.edu/50986646/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_

SỐ 03 Tháng 8, 2021

https://www.academia.edu/50230162/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0

SỐ 02. Th áng 7, 2021

https://www.academia.edu/49361032/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 01. Th áng 6, 2021

https://www.academia.edu/49233017/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc