06/08/2016
Sử Mặc : thánh chiến trong ngày

LAM VAN MAU -thơ sm

 

thờ ơ

thở trên

thở duới

đàng nào

sông lôi ra cạn

tào lao biển về

chim mù trắng xóa hòn đê

cá ung thư vảy

mọp mê dưới lườn

người.  mà-người-thì

bươn bươn

rặn ca thúng mũng

muối.  đường                  phất phơ

bây giờ bán cái đò đưa

cho phường chủ lực

gom.  lùa

vịt đi

 

 

hiệu ứng cánh bướm

hắn rặn banh như rặn đẻ

rặn ngôn như rặn sắt đồng

[ mến chào đồng chí giăng mặc

guầng bốc-xơ hiệu cơ rô chuồn bích ]

úm bà là tràng thiên ruột kết

tạo thành một chuỗi chiến thắng

hồ điệp liên chi

cho đến lúc tóm cổ

chú gà đồng

 

 

đường trường xa

viết một câu chú lên hóa đơn

rồi chui tọt vào thực phẩm

an toàn an toàn

[ ma-dzê inh duyết nàm            ma dzế bợ tàu phù ]

mùa cây trái phập phồng

đảnh lễ                  vu sơn

 

Sử Mặc

tháng 5,6/2016

 

 

 

 

©T.Vấn 2016