09/07/2018
Hoàng Xuân Sơn: thơ khục khặc

Tranh: Thanh Châu

 

                                         hỏi thăm các bác

 

nghe mình nhang nhác

điệu con sâu kèn

tấu qua miệng phổi

biến thành cơn hen

 

hỏi thăm các bác

có đặng an khang?

mình giờ chậm lụt

từ thở tới than

 

nhà máy sập cửa

mình đứng sắp hàng

chờ nghe củi lửa

bộn phần đa đoan

 

hóa ra các bác

mần thơ như hát

mình thiệt hổ ngươi

ù ù cạc cạc

kinh niên nhợt nhạt

thêm cái bịnh lười

chữ cắn làm đôi

không bằng cắc bạc

nên tự phát lạc

đi chỗ khác chơi

khặc.  khặc.  khặc.  khặc.

  

hoàng xuân sơn

tháng chín 18

[kẹt giỏ mần thơ, viết bậy]

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2018