08/29/2019
Hoàng Xuân Sơn: M Ộ T B À I H A I Ý V A Y M Ư Ợ N

Vạc Bay – Tranh: Mai Tâm

Đừng ngủ dưới một bài thơ (1)
Sợ khi thức dậy
Bụi bờ rong chơi
Thơ ơi thơ ơi thơ ơi
Bài thơ cứ ngủ
Cho người thức xong (2)

Hoàng Xuân Sơn
25.8.19

(1) Bá Thụ Đàm
(2) Tô Thùy Yên

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2019