02/11/2020
hoàng xuân sơn: Tiếng hú ngoài bìa rừng

 

Như thế là tội ác – Tranh: Thanh Châu

 

 

Không tim không óc

nút kín tai

tiền ngậm miệng

chúng đang bận ăn

không nghe đâu

đừng kiến nghị

[chả bổ béo djì]

khẩn.  với trương

ối dào

đạo

chi chi đạt

không có quỡn

đồng với chả đồng

tâm đâu ra

thơ thẩn toi công

 

hãy phát cho chúng

cái bàn chông gãi đít

và đuổi thẳng vô rừng

 

hoàng xuân sơn

5 tháng hai năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020