11/07/2020
h o à n g x u â n s ơ n: ă N M ù g I Ữ a c H Ợ

Rồi tất cả cùng vẹo xiêu

những chân đi bộ

những liều thuốc âm

ba vạn giới

một sanh cầm

người mắng người giữa hàm ân

thụ hình

ngó xem sắc (phải) diện mình

soi vô bóng

đợi

u minh nhiếp hồn

những cãi tranh.  bắn.  thực phồn

vào quỹ đạo rỗng

vào khôn ngoan trù

rồi tất cả

chỉ một dù

không sinh cũng diệt

không mù cũng

đui

h o à n g  x u â n  s ơ n

4.11.20

@7:49PM

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020