02/22/2021
Hoàng Xuân Sơn: b Ấ T c h Ợ T l Ò N g x U Â n

 

Ivy Cottage, Coldharbour: Sun and Snow 1916 – Tranh: Lucien Pissarro

 

đông xuân lạnh lẽo quá

xin gắp chút lửa than

hơ nóng bàn tay nguội

 

tôi tưởng là tôi phát điên

thiệt ra tôi chỉ phát rồ

chỉ vì nghe quanh thơ dại

nên rồ rồ lại hóa điên

 

có khi thấy mình đuối xanh

như một tàu lá giữa gành hoang sơ

có khi đá trổ lên bờ

nằm nghe hạt nắng vu vơ rụng chiều*

 

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

18 tháng hai, 2021

*mượn vài chữ của Luân Hoán

 

 

 

 

©T.Vấn 2021