05/12/2021
Hoàng Xuân Sơn: l Ố I m Ò n t Ứ t U Y ệ T

 

Ân sủng mùa xuân – Tranh: Đinh Kim Herleen (bé gái 12 tuổi)

 

B Ó N G

 

lối mòn chẳng phải lối mòn xưa

một chân bước xuống một chân vừa

dợm mình.  ngó lại hồn xuân thảo

xanh đã xanh rồi chiếc bóng trưa

 

 

T H Ở

 

há miệng cho khí trời ùa vào

hớp một ngụm tưởng chừng chiêm bao

đêm qua mộng dữ lèn cơn ngủ

thấy mình đi lạc giữa trời sao

 

 

Đ I

 

đánh đàng xa phủi tình rớt xuống

mặc người.  cúc dại.  bước yêu ma

vừa đi vừa thở vừa quên hết

một chút mê hoan bạc áo già

 

 

V Ò N G

 

một vòng một vòng chưa hết vòng

ngồi bệt xuống đất thở trống không

ô hay chỗ đất trời bịn rịn

đi mãi sao chưa hết một vòng

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

10 mai 2021

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021