T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tháng Năm 12, 2021

Nguyễn Hàn Chung: Phần thư khanh (dịch thơ)

Đốt sách chôn nho (Diemsach.info) Nhà thơ Chương Kiệt (章碣) tự Lệ Sơn ̣(麗山), đỗ tiến sĩ năm Càn Phù thứ 3 (876), là con của Chương Hiếu Tiêu (章孝標), một thi nhân đời Đường. thi nhân thời Vãn Đường (cuối thế kỷ 9) viết bài thơ Phần thư khanh nêu lại câu chuyện Tần

Đọc Thêm »

Hoàng Xuân Sơn: l Ố I m Ò n t Ứ t U Y ệ T

  Ân sủng mùa xuân – Tranh: Đinh Kim Herleen (bé gái 12 tuổi)   B Ó N G   lối mòn chẳng phải lối mòn xưa một chân bước xuống một chân vừa dợm mình.  ngó lại hồn xuân thảo xanh đã xanh rồi chiếc bóng trưa     T H Ở   há

Đọc Thêm »

Phila Tô: Tượng Đài “Ông Địa”!

Tranh: Thanh Châu -Quan (Q): Thưa trạng sư (TS), có ông nọ bà kia nói rằng ở xứ Mỹ tự do muốn xây cái gì thì xây, không cần xin phép ai, không cần hỏi ý kiến ai. Vậy tôi muốn xây cái “tượng đài” ông địa có được không? -TS:Nội việc quan gọi “tượng

Đọc Thêm »
Lưu Trữ