06/10/2021
Hoàng Xuân Sơn: Ca Dao thời Buồn

clip_image001

 

c A d A o t H Ờ I b U Ồ n

ngoài đồng có rạ có rơm

trong nhà chỉ có thằng bờm mo cau

có tôi. một lọn buồn rầu

nắm xôi ai đổi cơ cầu ai gieo

một mai núi sụm thành đèo

đường đi khúc khuỷu còn leo với tình

 

h o à n g x u â n s ơ n

8 tháng sáu, 2021

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021