T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: M U Ộ N T H Ầ M V Ư Ơ N G T Ô N

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

clip_image002

 

Tay khoanh lên ngực nặng đè

tiếng khuya phế phủ nằm nghe núi đồi

ru hời vàng ngọn trăng rơi

chín niềm tư mã ngoài khơi ngựa về

thói nhà tào động* riêng che

tuổi đời lồng lộng đã tre trúc dần

nụ cười bất hoặc phân thân

có ai nghi ngại một lần thu tay

dấu trời còn hạt lệ bay

đêm xanh thu tứ chợt gầy sương không

huyền trân buổi ấy thơm nồng

mười sen gạ gẫm một hồng áo cơm

ơn đời mặt ngọc khuy đơm

chuỗi nằm thương phế chiều hôm kết rồi

tay xin lần hạt cho đời

sáng lên như ý mùa mơi trễ tràng

 

h o à n g x u â n s ơ n

26 tháng10, 20211

*câu chữ phan tấn hải

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021