09/03/2010
70 Năm Tình Ca (26)- Phạm Đình Chương 2

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

pdc 2