05/17/2021
Hoàng Xuân Sơn: À Ừ!

Gió – Tranh: Thanh Châu

 

     Ừ}

à

mây trắng vẫn bay

có khi tóc bạc

lâu ngày xanh ra

có khi cực lạc ta bà

thế giới

thế giái

vào

ra

trập trùng

à.  ừ

đứng giữa mông lung

có khi tâm rỗng

mà thùng vẫn kêu

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

15 tháng năm, 2021

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021