T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: VÁ SƯƠNG TỪNG MỤN NHỌT

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ảnh (tác giả gởi)

Rạn vỡ với hình hài đau

Không

Nhật nguyệt

Đã nhàu phương lên

Rớt xuống. rớt sao

Xuống thềm

Màu rêu đã mục

Màu đêm bội tình

Người nằm một cõi điêu linh

Cùng kim loại thoát xác

Hình hài

Như

Trẻ thơ

Buồng sữa chín nhừ

Trái au mặt đỏ

Vườn thư thái mùa

Trễ đường lời mật năm xưa

Ngõ con thin thít

Tuổi vừa lớn khôn

h o à n g  x u â n  s ơ n

©T.Vấn 2022