T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngu Yên: giới thiệu sách

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngu Yên giới thiệu 

Hai cuốn sách bỏ túi đầu tiên lên mạng:

– Sách tâm lý bỏ túi: 40 trang.Suy Nghĩ, Cho Tôi Nghĩ Với.

https://www.academia.edu/95787435/Suy_Ngh%C4%A9_Cho_T%C3%B4i_Ngh%C4%A9_V%E1%BB%9Bi_2-

-Sách triết học bỏ túi: 140 trang.
Jacques Derrida: Cuộc đời. Giải Cấu Trúc. Grammatology.

https://www.academia.edu/95788110/Jacques_Derrida_Cu%E1%BB%99c_%C4%90%E1%BB%9Di_

Tổng Kết Bài Viết và Sách trên Academia:

Cho những độc giả muốn tìm hiểu về dịch thuật:

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/Translation-Study

Cho những độc giả muốn tìm hiểu về văn học toàn cầu:

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/Global-Literarture

Cho những độc giả muốn đọc 17 cuốn sách:

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/Books

Cho những độc giả muốn đọc Non Fiction:

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/None-Fiction

Cho những độc giả muốn đọc Truyện Tranh Luận:

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/Truy%E1%BB%87n-Tranh-Lu%E1%BA%ADn

Cho những độc giả muốn đọc sáng tác khác của Ngu Yên:

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/S%C3%A1ng-T%C3%A1c-c%E1%BB%A7a-Ngu-Y%C3%AAn

Cho những độc giả muốn đọc Tạp Chí Đọc và Viết trước khi chuyển sang Tam Cá Nguyệt

:https://independent.academia.edu/TienNguyen228/T%E1%BA%A1p-Ch%C3%AD-%C4%90%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-Vi%E1%BA%BFt