July 16, 2017

” . . . Ngày vui chóng tàn, “đời phong sương cũ, chỉ là thương nhớ – mộng bền năm xưa, chỉ là mơ qua”, rồi cũng có ngày những chàng trai phải lên đường, ra trận, để lại cho […]