June 2, 2018

   Nhà thờ cổ trên núi Bokor, Campuchia (*)  (Tiếp theo và hết)  Trở lại với ngôi nhà thờ cổ trên núi Bokor  Tôi lui ra ngoài, rảo mấy bước ngoài sân. Phía chính giữa cuối nhà thờ thay vì […]