September 3, 2020

Ảnh (HKL) BIỂN ĐÊM Biệt ly từ cuộc bể dâu Mất nhau từ thưở ba đào quê hương Người về tìm lại mùi hương Người về tìm lại thân thương đã rồi… Biết rằng sương khói mà thôi Thịt da […]

Tên thật : Huỳnh Thành Tâm Quê qua’n: Sàigòn Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam Dịch thuật, viết lý luận phê bình & sáng tác Sáng tác: -Người đồng hành (tập truyện, Nxb Đêm Trắng) -Văn chương và kinh nghiệm […]

Nhà thơ Trần Thọai Nguyên   Trước khi bàn đến những bài thơ thơm hương thiền của Thi sĩ Trần Thoại Nguyên, xin hãy nghe tác giả tâm sự: “Tiểu luận về tổ sư thiền tông Bồ Đề Đạt Ma”, […]