12/05/2016
Sử Mặc: cờ u cu

fidel_castro_110325

 Cartoon (Salnavarro)

cu ba tình thiệt khui ra

cu má thậm thượt

cu bà cu ông

cu thằng cu tí lông ngông

thổi lên vẫn cứ

tồng ngồng cu em

 

Sử Mặc

bốn tháng mười hai 2016

[cu cụ đi đời]

 

 

©T.Vấn 2016