T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

ĐẶNG XUÂN XUYẾN: GƯỢNG…

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Chia Tay – Tranh: Thanh Châu

Viết cho G

Đêm về tãi nắng ra phơi

Mà hong không nổi tiếng cười xế trưa

Giận người tạt nước theo mưa

Để tim buốt lại như vừa mới đâm

.

Thì nào có ngọng có câm

Chỉ vì nhẫn nhịn mà thâm nát chiều.

*.

Hà Nội, đêm 21 tháng 5-2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

©T.Vấn 2022