T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đặng Xuân Xuyến: NẺO VỀ/NGẠO MÌNH

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Sóng – Tranh: Mai Tâm

         NẺO VỀ

                  (tặng N.T.Y)

Gió thừa luấn quấn ngõ trưa

Và mưa luẩn quẩn góc vừa chạm rơi

Tiếng cười trớt quớt lả lơi

Đủ se sắt, đủ rã rời ngõ mưa.

Nắng chừa một rẻo xa xưa

Rủ mưa giăng quẩn ngõ trưa nẻo về.

*.

            Hà Nội, sáng 07-02-2022

NGẠO MÌNH

.

Ta là một kẻ háu chơi

Líu lo với cả cuộc cười người say

Chẳng đồng cốt cũng múa may

Chẳng văn hay cũng ra bày bán buôn

Ngạo đời ngạo cả phép khuôn

Ngạo danh ngạo cả kẻ luồn lụy danh

Một đời lật đật lanh chanh

Ta ngạo ta với cả thanh kiếm cùn!

*.

Hà Nội, 26 tháng 2-2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

©T.Vấn 2022