09/03/2010
70 Năm Tình Ca (25)- Phạm Đình Chương 1

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

pdc 1