01/27/2020
hoàng xuân sơn: T H Ư Ơ N G (c a n h t ý k h a i b ú t)

  Ảnh (Lưu Na)      

 

 

80

sầm sập tới

gần

dậm chân tại chỗ bần thần

nghe xanh

ngày nào.  lộc.  mới cốm chanh

vài khúc mộng nổi

loành quành

vai

lưng

đi qua hết một cánh rừng

ngựa non giờ đã

lừng khừng yên.  cương

a!

nhìn xem một con đường

phía sau

phía trước

mình thương phía nào?

 

 

hoàng xuân sơn

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020