02/14/2020
Hoàng Xuân Sơn: TÌNH NHÂN KIẾM

(Ảnh: Tác Giả)

 

*Hôm qua nước đóng băng trên mái nhễu xuống những thanh nhũ kiếm đẹp rợn người.
Viết chơi mấy câu nhân Ngày Tình Nhân (HXS)

Giả thử ra đời một thanh kiếm
Óng  chuốt như lời của mắt xanh
Tìm trong môi miếng mùi thơm mật
Phủ dụ ngàn năm một hiệp thành

Hoàng Xuân Sơn
13 tháng hai 2020

 

 

 

 

©T.Vấn 2020