07/30/2020
Hòang Xuân Sơn: tỊnH đẾ


clip_image002

 

[tặng Trương Đình Uyên]

Ngồi buồn

lẳng lặng

sen vua

nơi đâu một chút vui đùa

ái phi

bông mưa

vẫn rưới diêu trì

trẫm nghe hương góa bay đi

tận hồi

mộc mầm nẻ chút ô môi

cưa đôi nhung nhớ

nợ bồi xương văn

ngôi sao đã miết vện vằn

về thôi vân cẩu

về chăm bóng tình

bây giờ hơi áo mần thinh

làm răng trẫm biết

hương quỳnh lục lăng

h o à n g x u â n s ơ n

 

 

©T.Vấn 2020