10/03/2020
Phạm Duy: Tuyển tập Dân ca – Bài 23&24: Anita Yêu Quý (dân ca Tiệp) & Gần Người Yêu Dấu (dân ca Pháp)

Anita Yêu Quý – Dân Ca Tiệp Khắc

Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt

Gần Người Yêu Dấu – Dân Ca Pháp

Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt

 

 

 

 

©T.Vấn 2020