10/30/2020
Phạm Duy: Tuyển tập Dân ca – Bài 31: Arirang (Dân ca Đại hàn)

Arirang (Dân Ca Đại Hàn)

Phạm Duy sưu tầm và viết lời Việt

Trình Bày: Kim Young Im