T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hòang Xuân Sơn: tỊnH đẾ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print


clip_image002

 

[tặng Trương Đình Uyên]

Ngồi buồn

lẳng lặng

sen vua

nơi đâu một chút vui đùa

ái phi

bông mưa

vẫn rưới diêu trì

trẫm nghe hương góa bay đi

tận hồi

mộc mầm nẻ chút ô môi

cưa đôi nhung nhớ

nợ bồi xương văn

ngôi sao đã miết vện vằn

về thôi vân cẩu

về chăm bóng tình

bây giờ hơi áo mần thinh

làm răng trẫm biết

hương quỳnh lục lăng

h o à n g x u â n s ơ n

 

 

©T.Vấn 2020