T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: BUỒN LEN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Tranh: Ái Lan Công Tôn (Tác giả gửi)

Tôi quán niệm vàng thổ tôi


nghe nâu già trổ đồi mồi nhân thân


vệt chiều đẹp bóng phù vân


tôi trùm tôi xuống ân cần tóc tơ


nước lên men tình hực bờ


chưa qua chưa phải hẹn hò chưa xanh

,


Chuỗi lưu ly ở bến thành


rồi hoàng hoa cũng rót nhanh rượu nồng


một phiến cầm đẹp âm trong


thì đôi mắt sẽ cầm lòng tịnh sen


mai qua đầm trạch không đèn


hạt sương nhớ lấy cùng len buồn về

h o à n g  x u â n  s ơ n

8.8.22

©T.Vấn 2022