T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: ĐỢI CHỜ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Một Mình – Tranh: Jude Deangelis (Nguồn: Fine Art America)

Chúm chím môi            lâu

cười

cũng mỏi

Anh còn phơi áo

giữa vân mòng

Vàng chiều mưa

                                giạt nghiêng

                                                        vào nắng

Chợt

loé bất ngờ

một ánh sông

h o à n g   x u â n  s ơ n

©T.Vấn 2022