T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: H  Ẹ N   v  à   Đ  Ợ  I

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ảnh (nguồn: lưu ly)

Rồi đợi dưới cầu ông sao

nước thì cứ ngậm

thì thào

mây

qua

hẹn chiều

với một ngã ba

dấu trăng đồng thổ

bao la mất rồi

khúc cây buồn

                              mộc

ai ngồi

chỉ còn bóng lá

ngoài khơi chết chìm

rừng

dần

một vạch rất im

ông sao vẫn đợi

cầu.  tìm

nước xanh

h o à n g  x u â n  s ơ n

khuya hai mươi, hăm mốt

tháng bảy, 2022.

©T.Vấn 2022