T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: NHÀ KÍN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
tranh từ FB Dư Đằng Duy

Nhà kín còn mưa đêm nay

ánh vàng lưới nhợt chia bày xuyến xao

đời mai vẫn kín khung rào

làm sao chân nguyệt bước vào hiên khuya

thúy đã xao.  xanh giọt.  kề

mưa bên tràng hạt còn lê chuỗi nằm

kín trời một tuổi xa xăm

thâm kim đốm mộng về xăm da người

mưa chăn đầy cửa biếng lười

còn không ai ngóng mù khơi điệp trùng

h o à n g  x u â n  s ơ n

8 tháng 9, 2022