T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hòang Xuân Sơn: nhịp đồng văn

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vờ Cờ Lờ

Trong Cơn Lốc Xóay – Tranh: Thanh Châu

                                                         

vờ cờ lờ nhập động

 

hắn diễn nôm trên bàn nói

cúi chào thính thị

 

gõ gõ gõ

phù tang

trống

mít

mịt

vi vút nhịp roi

tom chát đình huỳnh

gõ rên thần thái

bói bói thuyền              đi

máu.  màu

đau sắc

đáu

chữ

a

thần phù

động trời nhân văn

lịch sử

tù mù

gõ gõ gõ

đồng đăng ngọc hồi

tượng đứng

tượng ngồi

bồi vô tượng ngã

 

hoàng xuân sơn

17/02/17

 

 

 

 

©T.Vấn 2018