T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: V À I K H Ú C T Ớ I R Ằ M T H Á N G T Á M

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

 

 Đêm Thu – Tranh: Mai Tâm

 

 

{ c ó  n g ư ờ i  b ả o  t a  p h o n g  l ư u }

 

phong lưu gì đâu vẫn tàng tàng

quậy đời cho mộng đỡ khô khan

chữ nghĩa vẫn rách hồn vẫn nát

đâu phong lưu gì cái hở hang

 

 

{ n h ớ.  đ ể  q u ê n }

 

phải đến

phải đi

phải chờ

phút yên lặng

đợi

tới giờ giấc

quên

nhớ ra rằng

mất cái tên

vào lăn lóc

tuổi miếu đền

hương

hoa

 

 

{ về  n h ữ n g  k h u ô n  m ặ t  c ư ờ I }

 

ôn ni là ai sao cười toe

đọc bài thơ buồn {răng} cứ nhe

cuộc đời thú nhỉ.  à.  vui nhỉ

nỏ biết khi mô giọt lệ nhòe

 

 

{ t u y ệ t  đ ỉ n h  n ó i  l á i }

 

tôi bây giờ chả lo gì

chỉ lo già khú làm chi hết đời

vũ như cẩn là tên tôi

vẫn như cũ không một lời phân bua

 

 

{ áo  l ụ a  h à  đ ô n g }*

 

này em sư tử của tôi ơi

hà đông chiều đã tắt nắng rồi

cớ chi tơ lụa còn mê mải

từ rạng đông hồng tới thôi nôi

 

 

{ c ụ c  h ạ c h  t h ơ }

 

mần thơ cục hạch như ri

nống thêm chút nữa

thành thi công tồi!

 

sử mặc hoàng xuân sơn

hai mươi tháng chín, 2021-09-20

 

*Áo Lụa Hà Đông:  Nguyên Sa/Ngô Thuỵ Miên

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021