T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Phan Tấn Hải: Lem dòng mực

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu

 

 

này cô, cô ni nhỏ

xin giữ thật vắng lặng

từng bước cô đi

thật dịu dàng

hãy lắng nghe từng góc chùa

tiếng gió xao xác của rừng thiền năm xưa

kể lại một thời Đức Phật đã ngồi vắng lặng

 

Blurring the ink lines

you, the young nun

please keep really silent

on every step you walk

gently please

just listen to every corner of the temple

where the wind from the ancient meditation forest whispers

and recites the way of Buddha sitting soundlessly

 

này cô, cô ni nhỏ

xin giữ thật vắng lặng

khi đọc những trang kinh

hãy thấy chữ tôi đã vàng trên giấy

hãy nghe làn gió còn hát trong các dòng mực

một thời tôi ngồi chép

lời của Đức Thế Tôn

từ những ngàn năm trước

 

you, the young nun

please keep really silent

while reading the ancient sutras

just see on paper my words that have turned yellow

just hear the breezes still sing within the ink lines

once, in a long past age I wrote down

words of Buddha

thousands of years ago

 

này cô, cô ni nhỏ

xin giữ thật vắng lặng

thật vắng lặng

 

xin đừng cười

nào ai còn nhớ

tiếng cười cô ni đã làm hồn tôi vỡ

và lem mực những dòng thơ tôi.

 

you, the young nun

please keep really silent

really silent

 

please don’t laugh

who would remember

a laugh from a nun that broke my heart

and blurred the ink lines from my poems.

Phan Tấn Hải

 

 

 

 

©T.Vấn 2019