T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Tạp Chí Đọc và Viết Số 9 tháng 4 năm 2022

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TẠP CHÍ DUY NHẤT VỀ DỊCH THUẬT

VĂN CHƯƠNG NGHỆ THUẬT THẾ GIỚI

MỤC LỤC Số 9 tháng 4

Chủ Đề: Nhà văn viết về viết văn

1- George Orwell: Why I Write. Tại Sao Tôi Viết.

2- Raffaello Baldini: Thi sĩ Ý

3- Stephen King: Everything You Need to Know About Writing Successfully – in Ten Minutes. Mọi điều bạn cần biết về thành công khi sáng tác – trong mười phút.  

4- Alice Munro: Nobel Prize 2003. Amundsen. Truyện ngắn Canada.

5- David Foster Wallace: The Nature of the Fun. Bản Chất Niềm Vui.

6- Uku Masing: Thi Sĩ Estonia.

7- 12 Nhà Văn Nói Về Thủ Thuật Viết.

8- Vô Thức Trong Sáng Tác.

9- Giới thiệu sách:

    Brief Answers To The Big Questions,

    Stephen Hawking

    Ngu Yên dịch từng kỳ:

    Có Gì Trong Lỗ Đen?

Đọc và tải xuống miễn phí:

Tạp Chí Đọc và Viết Số 9 Tháng 4 năm 2022