February 14, 2018

Chàng và Nàng – Tranh: Thanh Châu   chàng thèm đi hoang như con                       ngưa [nặng] ngựa.  kéo.  tải chạy bừa cương nhu bã nhơn sinh chín thần phù đồ đoàng.  rượt.  phóng cúc cu rập ràng trên trời có […]

  Nhang chưa tàn trên bàn thờ ngày Tết Tiếng cười vui ngày sum họp chưa đầy Dặm vạn đường con cháu về chưa hết Mà khăn tang ai xé vội chốn này   Đêm sông Hương tiếng hò nghe […]