T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đan Tâm Trần Đình Sơn: HIỆN TRẠNG ĐẢNG CSVN… (Khảo Luận)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Xin bấm vào đây:

HIỆN TRẠNG ĐẢNG CSVN VÀ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA MỚI
(THE VCP REALITY AND VIETNAM IN THE NEW GLOBALISATION)

LỜI TỰA

Khảo sát chính xác về “Hiện Trạng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
(CHXHCNVN)” bằng “Kỹ năng Tầm Nhìn Sự Kiện” là một công việc phức tạp.
Tuy nhiên nếu xác định cho thật đúng về “Hiện Trạng Thực Tế Của Đảng Cộng
Sản Việt Nam (CSVN)” thì sẽ dễ dàng nhận ra “Hiện Trạng Nước
CHXHCNVN”, bởi vì đảng này đã, đang kiểm soát và chi phối toàn diện về kinh
tế, xã hội và chính trị của Việt Nam từ 45 năm qua. Do đó, biết chính xác hiện
trạng của đảng CSVN hiện nay sẽ nhìn ra thực trạng của nước VN trong tương
lai trước mắt ngay sau đại dịch Virus Vũ Hán (Covid-19).
Nắm bắt được hiện trạng của nước CHXHCNVN thật rõ ràng và cụ thể, sẽ nhìn
ra hướng biến chuyển tất yếu của quốc gia VN theo quy luật tất yếu của xã hội,
kinh tế & chính trị vào thời kỳ đầu của Thế Kỷ 21. Để khảo sát chính xác hơn,
cũng còn cần đến việc xem xét nguy cơ và hiện trạng nước Cộng Sản Trung
Quốc (TC) – một nguyên bản gốc của nước CHXHCNVN – để dễ bề so sánh.
Thế giới đã sang trang để đi vào một thời kỳ phát triển mới và sẽ hình thành
một trật tự quốc tế khác trong khuôn khổ những thể chế mới sẽ đến trong vài
năm trước mặt.
Đại dịch Covid-19 lay động tất cả, bắt buộc tất cả các quốc gia và từng con
người phải thay đổi đến tột cùng, càng làm rõ thêm những đặc trưng mới của
thời kỳ sang trang này. Như vậy VN có sang trang sớm sủa trong bối cảnh toàn
cầu hóa mới kể từ năm 2020 này hay không ?
Trước hết cần xem xét rõ hiện trạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN).

(Xin mời đọc tiếp trong sách)

ĐAN TÂM TRẦN ĐÌNH SƠN