T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: BUỔI CHIỀU NHƯ RI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiều về trên sông – Tranh: Mai Tâm

như ri là chịu.  là chìm

là nằng nặng xác

là lim dim hồn

buổi chiều về rất cô thôn

tỉ tê cầm vỹ

bồn chồn phím dương

như ri.  là cạn kiệt đường

là xam xám núi

là sương sương rừng

buổi chiều khát một ly mưng,

màu tôi huyết dụ

em từng bỏ đi

h o à n g  x u â n  s ơ n

10 Mai, 2022

©T.Vấn 2022