T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

HOÀNG XUÂN SƠN: RONG KHÚC XUÂN HÈ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Tranh: Đinh Trường Chinh

[ tặng rong bút TQBT ]

1.

mới vào xuân nóng cực kỳ

chút nắng vàng

vội hôn mi hạ nồng

,

kìa

xem

núi vẫn tồng ngồng

đồn đôn lên

ngó

minh mông.  đứng

trời

2.

mùa xuân lửa nắng rệu mùi

ô hay cỏ mởn

sao vùi đất nung

,

đi bộ giữa cái phừng phừng

xung phong thân nhiệt

lùng bùng.                         biến

bay

,

chút bạc mặt của bạc mày

chút vờ vĩnh của chân tay phạc phờ

nghe xuân bảo hạ gióng cờ

lập nghiêm

chào kính

bụi bờ lưu vong

h o à n g  x u â n  s ơ n

15 tháng 5, 2022

©T.Vấn 2022