T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương: ĐẦU HÀNG LỆNH

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Giọt Lệ Đen – Tranh: Thanh Châu

 

 

Ngồi với nhau, nhìn Đại bàng lặng lẽ

Máy truyền tin, đơn vị bạn đồi tây

Phía đồi đông… Giờ 25 có lẽ

Giày trận ơi, sao cuộc chiến thế này?

 

Lệnh buông súng: Xưa quân trường không dạy!

Lính treillis mộng hồ thỉ can trường

Nằm trong đất, quấn Poncho vẫn thấy

Đêm hỏa châu màu rực sáng chiến trường

 

Ai buông súng, ai đầu hàng quân giặc

Lệnh của ai “Đầu hàng lệnh”…Súng buông!

Rời tay súng Tao chưa kịp vuốt mắt

Chúc bình an… Mày sẽ hết vui buồn

 

Tao cãi lệnh, về với Mày… có bạn

Chết một lần cho xứng đáng đời trai

Trong mắt Tao màu cờ vàng xán lạn

Tao với Mày: Nghiêm chào kính hồn ai …

 

Mai thức giấc nhìn chiến hào ngơ ngác

Áo trận buồn màu uất hận hờn căm

Ôi, Poncho gói thây người bỏ xác

Trên đồi này từng ác chiến âm thầm …

 

Như Thương

(Viết cho ngày Rời Tay Súng 30/4/1975)

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020