T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

quê hương

Nguyên Lạc: ĐẠI NGÃI QUÊ HƯƠNG TÔI

Ghe Lưới Vó HAI CHỮ QUÊ HƯƠNG Quê hương (danh từ): Đất Nước, nói về một Đất nước mà trong đó có quê (làng, cái nhà) mà mình đã được sinh ra. (Wiktionary) “Trời sinh ra bác Tản Đà/ Quê hương thời có cửa nhà thì không” (Thú ăn chơi – Tản Đà) “Lòng quê

Đọc Thêm »
Lưu Trữ