08/03/2010
70 Năm Tình Ca (14) – Phạm Duy, Hòang Trọng, Ngọc Bích

 

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

©T.Vấn 2010