T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: K h Ú c O a n H s Ầ u

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

 

 

NGÀN THU VĨNH BIỆT LỆ THU

{Thương tiếc một tiếng hát “bâng khuâng hàng phố”}

 

Chiêm về khi mạ bay lên

Ôi con nước mặn đã lền ao sân

Từ mưa túy lục an phần

Trăm năm dễ có một lần chia tay

Bóng nằm khi ngọ lắt lay

Còn si vọng tiếng ve gầy kêu không

Xin cho thu đẹp nao lòng

Mùa chim góp nhạc đầu sông dụy hà*

Mai này đường lạnh oanh ca

Phiến mây còn óng lụa là âm hư

 

hoàngxuânsơn

[email protected]

 

*xin cho chim góp nhạc về trời , Trịnh Công Sơn

 

Nghe Lệ Thu hát Xin Cho Tôi của Trịnh Công Sơn :

https://www.youtube.com/watch?v=6uqAOo4wafg&feature=share&fbclid=IwAR2tcuAFoMUb4PnmokXlns_Q9SMT-kaRIK2ZJ-x5q52Os-QGwdHvkWyFYdE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021