T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Hoàng Xuân Sơn: VÀ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Embryo – Tranh: Jonathan Liron

(Nguồn: www.saatchiart.com)

Và rồi cũng chẳng tới đâu 

nước trôi vẫn nước 

qua cầu thản nhiên 

và quánh 

đặc 

vẫn xứ, miền 

chim bay không nổi 

cuồng điên ghế ngồi 

không nhớ người 

chẳng nhớ ai

và rồi chỉ nhớ mình nơi 

thất thần 

chai cứng rồi 

mụt. nhọt 

thân 

có đau thì cũng chỉ ngần ấy thôi 

ngó rất lâu 

ở trên trời 

và rồi cũng chỉ rụng rơi 

bóng 

chiều 

h o à n g  x u  â  n   s ơ n

2 3  n o v e m b r e  2 2 

©T.Vấn 2022